Apprentice Mei Hung playing for Shin-Yi Yang; Chinese guzheng and gu-qin playing; 2003: Cambridge, Massachusetts
  Apprentice Mei Hung playing for Shin-Yi Yang, Chinese guzheng and gu-qin playing, 2003
Photography by Maggie Holtzberg

Apprentice Mei Hung playing gu qin.
 
CLOSE WINDOW